O projekte | Kontakt na nás | Užitočné linky | Sitemap | English
Chronologický prehľadKapitoly z dejín umeniaRegistre
Úvod > O projekte > O projekte

O projekte

Arslexicon je výsledkom projektu, ktorý v rokoch 2005 – 2007 realizoval Ústav dejín umenia SAV v úzkej spolupráci s Katedrou dejín umenia Filozofickej fakulty UK, Pamiatkovým úradom SR a Slovenskou národnou galériou. Jeho vznik umožnila finančná podpora Agentúry na podporu výskumu a vývoja. Podieľal sa na ňom viac ako päťdesiatčlenný kolektív vedeckých a odborných pracovníkov, fotografov a technických pracovníkov pod vedením Bibiany Pomfyovej a Barbary Balážovej.

Projekt mal dve hlavné úlohy:
• Vytvoriť encyklopédiu zameranú na dejiny aj súčasnosť výtvarného umenia na Slovensku, keďže publikácia tohto druhu v domácej odbornej aj popularizačnej literatúre dosiaľ chýbala. Rozhodnutie pre elektronickú encyklopédiu vyplynulo z možností, ktoré táto forma oproti klasickej publikácii ponúka – podstatne väčšia dostupnosť, a tým možnosť osloviť široké spektrum užívateľov; otvorenosť a flexibilita elektronického média s možnosťou dopĺňania a aktualizovania dát, teda ďalšieho budovania encyklopédie; multifunkčnosť.
• Vytvoriť systém, ktorý by umožnil elektronické spracovanie, evidenciu, archiváciu a prezentáciu fotografickej umeleckohistorickej dokumentácie, v prvom rade fotoarchívu Ústavu dejín umenia SAV.

Riešenie týchto úloh vyústilo do súčasnej podoby Arslexiconu, pozostávajúceho z dvoch interaktívne prepojených častí – textovej (v rozsahu takmer 1500 hesiel) a obrazovej (v rozsahu takmer 6000 fotografií).

Arslexicon je v dnešnej verzii základom umeleckohistorickej databázy, ktorú plánujeme ďalej rozširovať, dopĺňať a aktualizovať, a to ako v textovej, tak v obrazovej časti. Okrem aktualizácie už existujúcich dát, plánujeme Arslexicon rozšíriť i o nové subdatabázy, ako sú napr. špecializovaný architektonicko-historický, či ikonografický slovník, alebo grafická dokumentácia tvorená archívnymi i aktuálnymi plánmi a mapami. Jednou z najbližších úloh je spracovanie predrománskeho a románskeho umenia na Slovensku v rámci výskumného projektu APVV-0269-07, riešeného v spolupráci Ústavu dejín umenia SAV, Archeologického ústavu SAV, Katedry archívnictva a pomocných vied historických Filozofickej fakulty UK a Pamiatkového úradu SR.

 


Rozšírené vyhľadávanie

Ďalšie informácie